Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 5881803
Aktualizacja: 02-12-2020
Dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Bursy Szkolnej nr 4 w Elblągu na 2014 rok.

Numer ogłoszenia: 272723 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bursa Szkolna nr 4 w Elblągu , ul. Jana Amosa Komeńskiego 37, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (055) 233 40 47, faks (055) 233 40 47.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bursa4.elblag.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Bursy Szkolnej nr 4 w Elblągu na 2014 rok..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Bursy Szkolnej nr 4 w Elblągu na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych do siedziby Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez Bursę Szkolną nr 4 w Elblągu. Koszt transportu dostarczonej dostawy oraz wniesienia towaru do pomieszczenia magazynowego w budynku Bursy, wskazanym przez osobę uprawnioną ponosi Wykonawca. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (z uwzględnieniem postanowień art. 32 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych): Część 1 mięso wieprzowe i produkty wędliniarskie - Kod CPV 15131400-9 Część 2 mięso i wędliny drobiowe - Kod CPV 15131500-0 Opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowo załącznik nr 2a lub/i 2b do SIWZ. Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy, etc. zamawiający dopuszcza uwzględnienie towarów równoważnych, o nie gorszej jakości niż wskazane w SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2a lub/i 2b do SIWZ. 3. Świadczenie Wykonawcy będzie obejmować sprzedaż mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami oraz dostarczenie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłową jakość przedmiotu zamówienia tj. atestów, zaświadczeń itp. 5.Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami sanitarno - epidemiologicznymi i weterynaryjnymi oraz ma być najlepszej jakości. 6. Dostawa mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień dokonywanych przez upoważnionego pracownika, najpóźniej dzień przed dostawą, w dniu i godzinie, a także w ilości i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu telefonicznym. 7. Dostawy będą realizowane w godzinach 6:00 - 7:00 lub w czasie wcześniej uzgodnionym z Wykonawcą. Dowóz towaru będzie realizowany środkiem transportu, spełniającym wymagania sanitarne. 8. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona w okresie trwania umowy zamówień dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia w całości, o wartości określonej w ofercie, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.14.00-9, 15.13.15.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie warunku posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunku, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załączniki nr 3 do siwz.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ, 2. formularz cenowy - załącznik nr 2a lub załącznik nr 2b, 3. oświadczenie w sprawie wdrożenia i stosowania systemu HACCP, 4. oświadczenie w sprawie że oferowane produkty spełniają obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach, 5. oświadczenie w sprawie, że oferowane produkty spełniają odpowiednie wymogi jakościowe dla żywienia w warunkach zbiorowych oraz cechują się wysokimi walorami smakowymi, 6. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty załączone musi być pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego co do zakresu zadania, ceny i terminu, może nastąpić na umotywowany pisemny wniosek jednej ze stron umowy po uzyskaniu zgody drugiej strony w formie aneksu zachowaniem formy pisemnej w następujących przypadkach: - zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron. - zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. - gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby wykonawcy rażącą stratą w rozumieniu art. 357 Kodeksu Cywilnego. - w przypadku zmian rynkowych cen jednostkowych pozycji wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość zmian cen umownych, a co za tym idzie wartości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia poprzez klauzule waloryzacyjne, automatycznie, bez aneksu do umowy, na podstawie zmiany cen rynkowych, obowiązujących wg danych ze strony internetowej www.portalspożywczy.pl, odnośnie cen art. spożywczych w danym okresie, przy czym cena zamawianego produktu zmieni się o wartość odsetek stanowiących różnicę pomiędzy ceną z dnia zawarcia umowy, a ceną publikowaną w dniu zmiany ceny danego produktu. W przypadku kolejnych zmian porównaniu podlegają ceny produktu z dnia poprzedniej zmiany i z dnia zmiany aktualnej. - Zamawiający ma możliwość korzystania z promocji udzielanych przez Wykonawcę na produkty rodzajowo ujęte w umowie. - Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia w każdym asortymencie i w każdej części zamówienia, a tym samym proporcjonalne do zmiany zwiększenie wartości umowy. - w przypadku, gdy Zamawiający nie dokona w okresie trwania umowy zamówień dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia w całości, o wartości określonej w § 4 ust.1umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. - w przypadku zmiany stawek podatku VAT, jeżeli termin zapłaty przypadnie po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących stawek podatku VAT, cena netto, o której mowa w ust. 1 zostanie zmieniona o stawki obowiązujące na dzień zapłaty, bez konieczności zawierania aneksu, do tej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bursa4.elblag.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bursa Szkolna nr 4 w Elblągu, ul. Komeńskiego 37, 82-300 Elbląg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Bursa Szkolna nr 4 w Elblągu, ul. Komeńskiego 37, 82-300 Elbląg, budynek B, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 mięso wieprzowe i produkty wędliniarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Bursy Szkolnej nr 4 w Elblągu na okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych do siedziby Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez Bursę Szkolną nr 4. Koszt transportu dostarczanej dostawy oraz wniesienia towaru do pomieszczenia magazynowego w budynku Bursy, wskazanym przez osobę uprawnioną ponosi Wykonawca. Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy, etc. zamawiający dopuszcza uwzględnienie towarów równoważnych, o nie gorszej jakości niż wskazane w SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2a lub/i 2b do SIWZ. 3. Świadczenie Wykonawcy będzie obejmować sprzedaż mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami oraz dostarczenie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłową jakość przedmiotu zamówienia tj. atestów, zaświadczeń itp. 5.Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami sanitarno - epidemiologicznymi i weterynaryjnymi oraz ma być najlepszej jakości. 6. Dostawa mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień dokonywanych przez upoważnionego pracownika, najpóźniej dzień przed dostawą, w dniu i godzinie, a także w ilości i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu telefonicznym. 7. Dostawy będą realizowane w godzinach 6:00 - 7:00 lub w czasie wcześniej uzgodnionym z Wykonawcą. Dowóz towaru będzie realizowany środkiem transportu, spełniającym wymagania sanitarne. 8. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona w okresie trwania umowy zamówień dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia w całości, o wartości określonej w ofercie, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.14.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2 mięso i wędliny drobiowe..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Bursy Szkolnej nr 4 w Elblągu na okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych do siedziby Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez Bursę Szkolną nr 4. Koszt transportu dostarczanej dostawy oraz wniesienia towaru do pomieszczenia magazynowego w budynku Bursy, wskazanym przez osobę uprawnioną ponosi Wykonawca. Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy, etc. zamawiający dopuszcza uwzględnienie towarów równoważnych, o nie gorszej jakości niż wskazane w SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2a lub/i 2b do SIWZ. 3. Świadczenie Wykonawcy będzie obejmować sprzedaż mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami oraz dostarczenie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłową jakość przedmiotu zamówienia tj. atestów, zaświadczeń itp. 5.Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami sanitarno - epidemiologicznymi i weterynaryjnymi oraz ma być najlepszej jakości. 6. Dostawa mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień dokonywanych przez upoważnionego pracownika, najpóźniej dzień przed dostawą, w dniu i godzinie, a także w ilości i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu telefonicznym. 7. Dostawy będą realizowane w godzinach 6:00 - 7:00 lub w czasie wcześniej uzgodnionym z Wykonawcą. Dowóz towaru będzie realizowany środkiem transportu, spełniającym wymagania sanitarne. 8. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona w okresie trwania umowy zamówień dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia w całości, o wartości określonej w ofercie, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.15.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Data publikacji: 19-01-2014
Data modyfikacji: 19-01-2014
Ilość wyświetleń: 1863
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ