Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 6306681
Aktualizacja: 31-05-2021
RODO
grafika

Klauzula obowiązku informacyjnego - ogólna


1. Administratorem Pani/Pana danych ososbowych jest: Przedszkole Nr 21 w Elblągu, ul. Wiejska 6.

2. Administrator powołał Inspektora  Ochrony Danych, z którym mozna się kontaktować pod adresem: lub nr tel. 55 625 68 08.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) w tym celu realizacji zadań ustawowych oraz określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019.1148);

4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach.

5. Podanie danych jest:

- obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,

- dobrowolne, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO).

 

Elbląskie Centrum Usług Wspólonych

ul. Saperów 14 C

82-300 Elbląg

tel. 55 625 68 08

e-mail:

Opublikowal: Dorota Chechłowska
Data publikacji: 28-05-2020
Data modyfikacji: 28-05-2020
Ilość wyświetleń: 321
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ