Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 6306697
Aktualizacja: 31-05-2021
Przedszkole nr 10

 

 

 

Przedszkole nr 10 w Elblągu to przedszkole Małego Odkrywcy

W którym dzieci bezpiecznie i ciekawie spędzają czas odkrywając świat przyrody, nauki

Przedszkole nr 10 w Elblągu zostało założone w 1961 roku. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Elbląga - Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu. Obecny dyrektor mgr Mirela Stróżowska kieruje przedszkolem od 18 sierpnia 1992 roku.

Przedszkole znajduje w centrum Elbląga między ulicami 1 Maja, Hetmańską i Giermków. Placówka mieści się w wolnostojącym budynku piętrowym murowanym z pięknym ogrodem, w którym znajdują się enklawy roślinne, oraz plac zabaw z zestawem drewnianym wyposażonym też w inne urządzenia rekreacyjne dla dzieci.
Przedszkole jest czynne w godzinach 6:00-16:30. Uczęszcza do niego ok. 125-150 dzieci podzielonych wg kryterium wiekowego na 6-7 grup.

W przedszkolu zatrudnionych jest 27 osób: pion pedagogiczny i pion administracyjno-obsługowy. W placówce zatrudnieni są nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy w przedszkolu lub zdobywający takie kwalifikacje - zgodnie z wymogami MEN w tej mierze. Przedszkole ma własny statut, opracowany na podstawie wytycznych MEN, który jest podstawowym dokumentem decydującym o działalności placówki.

Ponadto przedszkole ma swoje logo i nazwane jest od 2000 roku Przedszkolem Małego Odkrywcy.

Stanowimy zgrany zespół ludzi, których niezmiennie charakteryzuje serdeczność i życzliwość wobec wszystkich, którzy przekraczają progi naszego przedszkola. „Przyjemność powinna być nieodzowna w wychowaniu i nauczaniu”. Staramy się, by każdy kolejny dzień nie był zwykłą codziennością. Indywidualne predyspozycje i potrzeby dzieci są dla nas inspiracją w pracy z nimi. My oferujemy dzieciom nowoczesne metody i formy pracy, sytuacje i zabawy badawcze, które dają możliwość odkrywania otaczającego świata, one nam – autentyczne przeżywanie i doświadczanie, co nas bardzo zadawala i buduje. Staramy się akceptować dzieci takimi, jakie one są, nie próbujemy ich zmieniać „na siłę”, uznajemy ich godność, jako osoby, niepowtarzalność drogi rozwoju każdego z nich. Każdy dzień jest dla nich nową przygodą, sięganiem po nowe doświadczenia bez niepokoju i obaw przed nowym.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA - Przedszkole Małego Odkrywcy
MISJA - Najważniejsze jest DZIECKO
Jemu poświęcamy czas, siły, naszą mądrość. Zaspakajamy Jego podstawowe potrzeby: działania, zabawy, szacunku, wolności, niezależności, przynależności do grupy oraz osiągnięć. Zapewniamy naszym wychowankom warunki wszechstronnego rozwoju. Staramy się, aby każde dziecko czuło się akceptowane, kochane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym.

Założenia koncepcji to - priorytety:
1. Stwarzanie dzieciom, jak najdogodniejszych warunków i okazji do wszechstronnego rozwoju, ze szczególnym zwróceniem uwagi na twórczą aktywność w życiu każdego człowieka poprzez stosowanie twórczych i aktywnych metod, form i technik plastyczno-artystycznych pragniemy umożliwiających każdemu dziecku:

 •  odkrywanie wartości i znaczenia działalności artystycznej - twórczości artystycznej w życiu każdego człowieka,
 •  odkrywanie i przeżywanie „świata” za pośrednictwem bogactwa literatury, sztuki i muzyki,
 •  działanie poprzez uczestnictwo w życiu społeczno-przyrodniczym i kulturalnym
 •  przyswajanie sprawności manualnych niezbędnych do przyswajania umiejętności pisania

2. Stwarzanie dzieciom okazji do odkrywania poczucia przynależności kulturowej, narodowej i społecznej w społeczeństwie - poznają one historie swojego państwa i regionu.  Dzieci wezmą udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych i sportowych.   
3. Współpracując z Rodzicami chcemy podnieść rangę i znaczenie działalności plastycznej w prawidłowym rozwoju psychofizycznym dziecka.
4. Poprzez współpracę z różnymi środowiskami, staramy się wskazać na niepowtarzalne walory wychowawcze i dydaktyczne aktywności plastycznej w rozwoju dziecka. Pragniemy umożliwić wszystkim dzieciom poznanie różnorodnych technik plastycznych oraz umożliwić im wyrażanie swoich przeżyć i emocji.

Pracownicy przedszkola.
W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Posiadamy specjalistów z zakresu: wychowania przedszkolnego, logopedii, oligofrenopedagogiki, socjoterapii, terapii pedagogicznej. Ponadto zatrudniamy Logopedę posiadająca kwalifikacje i jest surdopedagogiem i tyflologopedę. Oprócz zajęć dydaktycznych w grupach wiekowych dzieci uczestniczą w zajęciach specjalistycznych. Swą opieką otaczamy dzieci z różnymi różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Cele główne:
Celami głównymi naszej działalności wychowawczo-dydaktycznej są: realizacja zadań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

 •  stwarzanie atmosfery radości i życzliwości oraz zapewnienie dzieciom warunków bezpiecznej zabawy
 •  kształtowanie postaw pro społecznych oraz pozytywnego obrazu siebie
 •  kształcenie zdrowego stylu życia
 •  kształcenie aktywności poznawczej dzieci i wzbogacanie ich doświadczeń
 •  wyrabianie wrażliwości estetycznej, wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej
 •  zapewnienie dzieciom harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez bogatą ofertę zajęć dodatkowych zapewnienie dzieciom opieki psychologicznej oraz pomocy specjalistycznej w zakresie reedukacji i terapii
 •  współpraca z rodzicami w ramach spójnego systemu wychowania w rodzinie i w przedszkolu

 

Kryteria sukcesu
Kryteria sukcesu to osiągnięcia dzieci po 4 latach edukacji przedszkolnej, a mianowicie:

 •  dobry kontakt z rówieśnikami i z osobą dorosłą, umiejętność współdziałania w zespole
 •  samodzielność w samoobsłudze
 •  zrównoważenie emocjonalne, zdyscyplinowanie
 •  gotowość szkolna pod względem intelektualnym, psychofizycznym i społecznym (kultura osobista, stosowanie form grzecznościowych, poprawne zachowanie się w miejscach publicznych)
 •    radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

 

Zagadnienia wychowawcze objęte programem wychowawczym naszej placówki są zgodne z Konwencją praw dziecka, mają charakter uniwersalny i dotyczą wszystkich dzieci bez względu na pochodzenie społeczne, status majątkowy bądź uwarunkowania geopolityczne. Każde dziecko ma prawo do radości, nauki, bezpieczeństwa, tożsamości, miłości, wypoczynku itp. Nasza rola polega na stworzeniu dzieciom warunków umożliwiających im jak najpełniejsze korzystanie z tych praw.


W naszym przedszkolu w procesie wychowania rozwijamy, wzbogacamy i stymulujemy rozwój dziecka, ale dążymy także do rozwoju samych siebie. Poszukujemy własnych sposobów oddziaływania na dziecko, towarzyszymy mu w odkrywaniu własnej niezależności i niepowtarzalności. Mówimy mu, że jest dobre, że może, że potrafi, wspieramy je, akceptujemy i chronimy. Nasze przedszkole jest kolorowe, wesołe i przytulne, dzieci przychodzą do nas chętnie, pracownicy czują się tu dobrze.

 

Dzięki zapałowi i zaangażowaniu ludzi, serdeczności i uśmiechowi, na co dzień, a także wzajemnej życzliwości, panuje w naszym przedszkolu miła, przyjazna atmosfera dla naszych wychowanków i dla nas. Wizja przedszkola przyjaznego dzieciom i dorosłym jest nam bliska, dlatego przejawiamy wiele inicjatywy i pomysłowości w jej realizacji. Chcemy, aby oddziaływanie naszej placówki było spójne z potrzebami i oczekiwaniami rodziców. Chcemy stworzyć taką organizację życia przedszkolnego, w której dzieci mogłyby poznawać samych siebie, poznawać rzeczywistość społeczno-kulturową, nabywać umiejętności komunikowania się, poznawania otoczenia, mieć poczucie bezpieczeństwa, tożsamości i wspólnoty z grupą społeczną, ale jednocześnie umiałyby identyfikować własne „ja”, poczuć swoją odrębność, indywidualność i poznać wagę odpowiedzialności za swoje czyny.


Baza
Niewątpliwą zachętą do twórczej, dobrej pracy jest pomysłowość i gospodarność dyrektora. Potrzebny jest dobry gospodarz z odrobiną fantazji, operatywny w zdobywaniu dodatkowych środków finansowych. Ważne jest by wzbogacać i zmieniać otoczenie w myśl zasady, że nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej. Dzięki temu w naszym przedszkolu, mamy:

 •  wesołe, kolorowe sale wyposażone w funkcjonalne meble
 •  kolorowe łazienki z glazurą wyposażone w brodziki z prysznicem.
 •  atrakcyjne kąciki zainteresowań, bogatą bazę dydaktyczną
 •  pociąg z wagonami, w szatni z kieszonkami na teksty piosenek i wierszyków do nauki z poszczególnych grup
 •  stroje i dekoracje do przedstawień
 •  ogród przedszkolny z zestawem drewnianym wśród zieleni
 •  nowoczesne pomoce dydaktyczne –Program i zestaw pomocy do realizacji programu
 • „Klucz do uczenia się” oraz tablica interaktywna z rzutnikiem i laptopem
 •  sprzęt sportowy i gimnastyczny ( również do gimnastyki korekcyjnej), instrumenty perkusyjne i bogata płytoteka muzyczna, dwa pianina do prowadzenia rytmiki, ściana z lustrami do prowadzenia zajęć tanecznych
 •  dostęp do internetu w każdej sali i gabinecie
 •  różnorodne pomoce dydaktyczne, atrakcyjne, bezpieczne zabawki w salach i w ogrodzie przedszkolnym.

Przeprowadzane remonty i modernizacje pomieszczeń przedszkolnych podnoszą ich estetykę i funkcjonalność. Wdrażany system, jakości pracy HACCP zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy, stosowanie procedur jakościowych i higienicznych przy żywieniu dzieci. Wdrażamy system, jakości ISO. W miesiącu październiku 2012 roku rozpoczną się Audyty zewnętrzne.


Metody wychowawcze:

 •  Rozwijamy to, co dobre w dziecku. Dajemy mu szansę na poznanie i wyrażanie siebie, okazję do twórczego działania i rozwijania możliwości.
 •  Naszą pracę dydaktyczno-wychowawczą opieramy o programy, które w maksymalny sposób wspomagają rozwój dziecka. Stosujemy metody i formy aktywizujące dziecko, wyzwalające pozytywną motywację do czytania, pisania i liczenia, oraz kształtujące sprawności: wzrokowe, słuchowe i manualne.
 •  Wprowadzamy dziecko w świat ogólnoludzkich, uniwersalnych wartości takich jak: dobro, piękno, miłość, przyjaźń.
 •  Wyrabiamy u dzieci wrażliwość na piękno i estetykę, poprzez stworzenie możliwości kontaktu ze sztuką, plastyką, literaturą i muzyką.
 •  Szanujemy odrębność, indywidualność każdego dziecka, podkreślając jego wyjątkowość i niepowtarzalność.
 •  Stwarzamy bezpieczne, życzliwe i akceptujące otoczenie, w którym funkcjonuje grupa dziecięca, z jasno i precyzyjnie określonymi normami zachowań.
 •  Wprowadzamy dziecko, jako istotę społeczną, w świat.
 •  Ludzi i stworzonej przez wieki kultury, obyczajowości, tradycji, norm i zwyczajów oraz historii poprzez wycieczki, spacery, uczestniczenie w uroczystościach z różnych okazji(święta rodzinne, przedszkolne, państwowe).
 •  Wyrabiamy umiejętność komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny, rozwijamy kompetencje językowe – dzięki temu nasze dzieci uczestniczą bez problemu w interakcjach międzyludzkich, nawiązują bliskie i serdeczne kontakty z innymi ludźmi.
 •  Uczymy dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu i uwzględnienia potrzeb innych.
 •  Kształtujemy u dzieci nawyki higieniczne, kulturalne i zachowania prozdrowotne.
 •  Organizujemy zajęcia kulinarne „W kuchcikowie”


Nasze marzenia:

 • filtry uzdatniające wodę w kuchni przedszkolnej
 • wideodomofony w szatni dla rodziców
 • wzbogacenie placu zabaw
 • kąciki relaksacyjne w każdej grupie
 • specjalnie zaprojektowana, funkcjonalna szatnia dla dzieci oraz personelu
 • wdrożone systemu, jakości ISO
 • pozyskanie dodatkowych środków na doskonalenie i remonty

 

  

  

 

Data publikacji: 29-04-2020
Data modyfikacji: 29-04-2020
Ilość wyświetleń: 507
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Strony w dziale
grafika
Wprowadzono: 18-12-2013
grafika
Wprowadzono: 15-04-2020
grafika
Wprowadzono: 15-04-2020
grafika
Wprowadzono: 15-04-2020
grafika
Wprowadzono: 15-04-2020